Akreditované školení Instruktor Aqua Fitness

 • ŠKOLENÍ S AKREDITACÍ MŠMT
 • SPECIALIZOVANÉ SEMINÁŘE
 • Školení Instruktor Aqua Fitness - 150 h - voda 
 • Školení Instruktor Zdravotního a Kondičního cvičení Kebbelts - 150 h- sucho

Instruktor Aqua Fitness®

Komu je určen:

Pro všechny se zájmem o sport, pohyb, vodu. Školení je určeno nejen pro instruktory a trenéry s působností v praxi, ale také pro pedagogy TV, nebo veřejnost se zájmem o tyto pohybové aktivity.
Pro získání akreditovaného osvědčení je nutno absolvovat všechny části školení

profil absolventa:

Zájemci po úspěšném absolvování školení a zvládnutí závěrečných zkoušek jsou schopni odborně vést kondiční a specifické lekce Aqua Fitness (tj. cvičení ve vodě obsahující prvky bojových stylů, jógy, tance, her, nebo relaxační terapie, plavání a plaveckých dovedností). Zajistit bezpečnost a vodní záchranu, zařadit do svých lekcí a programů výuku plavání, nebo plaveckých dovedností, sestavit animační, nebo sportovní programy Aqua Fitness s ohledem na věk a zdravotní rizika cvičících, a také zajistit základní poradenství týkající se zdravého životního stylu.. Absolventi školení získají větší možnost pracovního uplatnění.

Kritéria pro přijetí:

 • SŠ,USO (minimální věk 18 let)
 • zdravotní způsobilost (nutné potvrzení od lékaře)
 • uplavání 50 m jakýmkoliv plaveckým způsobem bez limitu a startovního skoku
 • uplavání alespoň 5 metrů pod vodou (nutné k zvládnutí výuky vodní záchrany)
 • uchazeč by měl mít určitou schopnost pohybového projevu, předpokládáme-li že jeho činnosti se budou týkat trénování, prezentace výuky a sportovního oboru.

V ceně je zahrnuto:

 • studijní a výukové materiály
 • výuka, jeden řádný termín zkoušek
 • zkouška dle http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-801-Instruktor_aqua_fitnessvystavení osvědčení s celostátní platností

 Výukové okruhy obsahují níže uvedené moduly, ze kterých každý absolvent skládá zkoušku pod dohledem autorizované osoby. více na http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-801-Instruktor_aqua_fitness

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby instruktorů aqua fitness

Kritéria hodnoceníZpůsob ověření
a Vyjmenovat, popsat a vysvětlit dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídicí složka) Písemné ověření
b Popsat strukturu, tvar a funkci jednotlivých kostí a kloubů Písemné ověření
c Popsat druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat obecné typy svalových kontrakcí Písemné ověření
d Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Písemné ověření
e Vysvětlit fyziologické principy kardiovaskulární a dýchací soustavy vzhledem k pohybu ve vodním prostředí Písemné ověření
f Popsat a vysvětlit fyzikální principy, které mají vliv na pobyt a pohyb jedince ve vodním prostředí Písemné ověření
g Ověřit měřením tepové frekvence vhodné zatížení organismu při lekci aqua fitness s přihlédnutím na specifika pohybu ve vodním prostředí a naměřené hodnoty zanalyzovat a vyvodit důsledky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů aqua fitness

Kritéria hodnoceníZpůsob ověření
a Vysvětlit cíle a úkoly pohybové edukace v aqua fitness Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit důležitost dodržování didaktických principů v aqua fitness Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit specifika přístupu k různým věkovým skupinám a metodice výuky aqua fitness skupin se zdravotním omezením a po úraze Písemné a ústní ověření
d Uvést a charakterizovat obecné zásady stavby lekce aqua fitness Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba vhodných podmínek, prostředí a pomůcek pro aqua fitness

Kritéria hodnoceníZpůsob ověření
a Popsat a zdůvodnit výběr vhodného bazénu, jeho prostředí, vybavení a výběr pomůcek s ohledem na specifika dané skupiny dle věku, zdravotního omezení a tematického zaměření jednotlivých lekcí Ústní ověření
b Popsat a zdůvodnit vhodný výběr pomůcek a prostředí pro jednotlivé formy aqua fitness a pro nácvik vybraného plaveckého způsobu Ústní ověření
c Popsat a zdůvodnit vhodný výběr časového rozložení jednotlivých lekcí během dne a délku jejich trvání dle individuálních specifik dané skupiny cvičících (senioři, děti, dospělí a osoby se zdravotním omezením a po úraze) Písemné a ústní ověření
d Popsat vhodný harmonogram pronájmu bazénu s ohledem na trvání jednotlivých lekcí, týdenního, měsíčního a ročního plánu včetně specifik prázdninového provozu a možných alternativ Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace tréninku plavecké části aqua fitness

Kritéria hodnoceníZpůsob ověření
a Uvést a zdůvodnit procentuální zastoupení plavání a dalších forem aqua fitness v jedné lekci i v celkovém harmonogramu lekcí aqua fitness Písemné a ústní ověření
b Uvést a zdůvodnit, čeho se vyvarovat a na co se zaměřit v úvodní, hlavní a závěrečné části lekce aqua fitness vzhledem k věkovým a zdravotním specifikům cvičících a tematickému zaměření lekce Písemné a ústní ověření
c Sestavit přípravu na jednu modelovou lekci aqua fitness zaměřenou v hlavní části na základní plavecké dovednosti nebo zdokonalování plavecké techniky pro zadanou skupinu cvičících (dospělí, děti, senioři, těhotné nebo osoby se zdravotním omezením a po úraze) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vysvětlení a předvedení technik plavání pro potřeby instruktora aqua fitness

Kritéria hodnoceníZpůsob ověření
a Popsat a předvést správnou techniku plaveckého způsobu kraul a znak na 50 m včetně modifikované kyvadlové (prsové) obrátky s dohmatem na břiše u kraulu a na zádech u znaku s odrazem od stěny Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést správnou techniku plaveckého způsobu prsa na 50 m včetně prsové obrátky (případně modifikované obrátky) Praktické předvedení a ústní ověření
c Uplavat pod vodou na jeden nádech 10 m (pro ženy) nebo 15 m (pro muže) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Metodika nácviku základních plaveckých dovedností a plaveckých způsobů znak, kraul a prsa pro potřeby instruktora aqua fitness

Kritéria hodnoceníZpůsob ověření
a Předvést a popsat metodiku nácviku základních plaveckých dovedností s důrazem na správné dýchání a výdech do vody Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat metodiku nácviku plaveckých způsobů znak nebo kraul nebo prsa pro jednotlivé skupiny cvičících (dospělí, děti, senioři, těhotné nebo osoby se zdravotním omezením a po úraze) a uvést specifika jednotlivých skupiny Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat nácvik vstupu do vody a kyvadlové prsové obrátky případně modifikované kyvadlové obrátky s dohmatem na zádech pro znak a na břiše pro prsa a kraul s odrazem od stěny s ohledem na specifika skupiny cvičících (dospělí, děti, senioři, těhotné nebo osoby se zdravotním omezením a po úraze) Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat 3 nejčastější chyby v technice plaveckých způsobů znak, kraul a prsa, včetně metodických postupů a plaveckých cvičení pro odstranění těchto chyb s ohledem na specifika skupiny cvičících (dospělí, děti, senioři, těhotné nebo osoby se zdravotním omezením a po úraze), věkové zvláštnosti a zdravotní omezení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení skupinové lekce aerobních, posilovacích a tanečních forem cvičení ve vodě

Kritéria hodnoceníZpůsob ověření
a Předvést a popsat správné držení těla v jednotlivých polohách a pohybech aerobního cvičení ve vodě, aqua gymnastiky, aqua joggingu, aqua aerobiku a aqua bike Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a předvést správně technicky základní prvky a polohy aqua aerobiku v různých hloubkách vody Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést a předvést časté chyby v provedení základních prvků a poloh aqua aerobiku v různých hloubkách vody Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhodnotit a odstranit případné chyby v provedení základních prvků a poloh aqua aerobiku v různých hloubkách vody Praktické předvedení
e Sestavit modelový příklad zápisu praktické šedesátiminutové lekce Praktické předvedení
f Sestavit harmonogram náplně dvanácti lekcí pro různé formy aerobního, aqua gymnastického a posilovacího cvičení ve vodním prostředí se zařazením cviků pro jednotlivce, dvojice i skupiny Praktické předvedení
g Sestavit harmonogram náplně dvanácti lekcí pro různé druhy tanečních forem ve vodním prostředí Praktické předvedení
h Vést lekci aerobní, posilovací, aqua gymnastické a taneční formy cvičení a hry ve vodě pro minimálně 5 cvičících včetně rozplavání, protažení a relaxace Praktické předvedení
i Vést skupinové lekce se zařazením cviků pro jednotlivce, dvojice i skupiny pomocí odborného názvosloví a jasné, přesné a dostatečně hlasité verbální i dostatečně viditelné neverbální komunikace Praktické předvedení
j Vést lekci plynule v souladu s hudbou, navazovat cviky nebo techniky, sladit pohyb a cviky s verbálním i neverbálním vysvětlováním Praktické předvedení
k Vhodně motivovat a zaujmout cvičící, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru Praktické předvedení
l Vysvětlit a předvést správné držení těla v jednotlivých polohách a pohybech, včetně souborů cvičení pro uvolnění, kompenzaci, rozsah kloubní pohyblivosti a relaxaci ve vodním prostředí v různých hloubkách vody ve dvojicích i skupinách v aqua gymnastice Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Sestavení animačních programů ve vodě s ohledem na věk a zdravotní stav cvičících

Kritéria hodnoceníZpůsob ověření
a Uvést a charakterizovat obecně vhodné pohybové formy pro děti ve vodě Písemné ověření
b Charakterizovat specifika skupiny „dospělí“ a uvést pro ně vhodné pohybové formy ve vodě Písemné ověření
c Uvést a charakterizovat obecně nedoporučované a naopak vhodné cviky a pohybové aktivity pro seniory a uvést možná zdravotní rizika spojená s nevhodně volenými pohybovými aktivitami ve vodě Písemné ověření
d Uvést a charakterizovat jednotlivá stadia těhotenství a uvést obecně nedoporučované a naopak vhodné cviky, pozice těla a pohybové aktivity ve vodě pro jednotlivé fáze těhotenství Písemné ověření
e Charakterizovat specifika skupiny „jedinci se zdravotním omezením a po úraze“ a uvést pro ně vhodné pohybové aktivity ve vodě Písemné ověření
f Sestavit koncept týdenního harmonogramu náplně jednotlivých lekcí animačního programu aqua fitness Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajištění bezpečnosti a vodní záchrany

Kritéria hodnoceníZpůsob ověření
a Popsat a zdůvodnit zajištění bezpečnosti cvičících při lekcích aqua fitness včetně specifik místa předcvičování (lektor na břehu, lektor ve vodě) Písemné a ústní ověření
b Uvést a zdůvodnit, jaký je maximální počet dětských neplavců, osob se zdravotním omezením a dospělých v bazénu pod vedením jednoho instruktora, včetně legislativního zajištění a popisu zodpovědné osoby v případě úrazu či tonutí cvičícího Písemné a ústní ověření
c Popsat a předvést dopomoc unavenému plavci bez pomůcky ze břehu a z vody a s pomůckou Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést alespoň 3 prvky sebezáchranné dovednosti Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a předvést skok do neznámé vody, záchranářský kraul a bezpečné přiblížení se Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat a předvést narovnání tonoucího zepředu nebo zezadu Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést libovolnou technikou tažení tonoucího na vzdálenost 15 m Praktické předvedení
h Popsat a předvést vytažení tonoucího ze dna, vytažení na břeh a následnou resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
i Předvést a popsat postup poskytování první pomoci při bezvědomí, dušení, oběhové zástavy, křeče, úrazu páteře a krvácení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4
 

 

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Kritéria hodnoceníZpůsob ověření
a Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness, wellness Písemné a ústní ověření
b Uvést základní zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Písemné a ústní ověření
c Uvést základní zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách Písemné a ústní ověření
d Uvést základní hygienické návyky a základní hygienické normy při pohybových aktivitách Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba Aqua Fitness Mgr. Romana Andělová DiS. informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. (platný občanský průkaz, nebo pas, potvrzení o zdravotní způsobilosti  - lékař, potvrzení o účasti na akreditovaném školení Aqua Fitness s 80% účastí.)

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP bude doplněn).

Uchazeč předloží zdravotní osvědčení od sportovního lékaře 

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese (plavky, píšťalku a obuv na bazén, příp. plaveckou čepici a plavecké brýle a hudbu na hudebním nosiči připravenou pro praktické vedení lekce)

Při hodnocení uchazeče autorizovaná osoba také sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče, používání adekvátní odborné terminologie na požadované úrovni a výběr vhodného hudebního doprovodu.

Po dohodě s autorizovanou osobou budou cvičící – figuranti zajištěni buď uchazečem, nebo autorizovanou osobou.

 V rámci tohoto standardu základními plaveckými dovednostmi rozumíme: plavecké dýchání, vznášení, splývavé polohy, splývání, pády do vody a orientaci pod vodou.

V rámci tohoto standardu aerobními formami aqua fitness rozumíme: aqua jogging, aqua aerobik, aqua step aerobik, aqua bike, plavání, aj.

V rámci tohoto standardu posilovacími formami aqua fitness rozumíme: cvičení ve vodě s využitím vodního náčiní

V rámci tohoto standardu tanečními formami aqua fitness rozumíme: aqua zumba, aqua zulu aj.aqua latino dance

 Příprava na lekci aqua fitness bude dodržovat tuto obecnou strukturu:

tematické zaměření hlavní části lekce (hlavní cíl);

dílčí cíle lekce;

rozdělení lekce na úvodní (10–15 min), hlavní (30–40 min) a závěrečnou část (10–15 min); pokud je hlavní část lekce zaměřena na jiné formy aqua fitness než plavání, pak plavání je zahrnuto do úvodní a závěrečné části lekce a naopak;

obsah jednotlivých částí lekce – jednotlivé cviky, počet opakování příp. uplavená vzdálenost;

použitá hudba (hudba na hudebním nosiči s sebou ke zkoušce), pomůcky, volba hloubky bazénu.

 Kompetence Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby instruktorů aqua fitness, kritérium g)

Autorizovaná osoba uchazeči při praktickém vedení lekce aqua fitness zadá měřit tepovou frekvenci (sport testerem nebo palpačně) minimálně dvěma cvičícím.

Uchazeč na konci lekce ústně vyhodnotí míru zatížení cvičících a během cvičení z měření vyvodí důsledky.

 Kompetence Organizace tréninku plavecké části aqua fitness, kritérium c)

Uchazeč v přípravě popíše časové i obsahové rozložení náplně celé lekce (60 min) pro minimálně 5 cvičících.

Hlavní část lekce je v délce trvání 30–40 minut.

Uchazeč si sám zvolí tematické zaměření úvodní a závěrečné části lekce aqua fitness a používané pomůcky.

Úvodní a závěrečná část lekce nebude stejně tematicky zaměřená jako hlavní část lekce (tj. budou obsahovat prvky z jiných forem aqua fitness, než je plavání).

Každému uchazeči bude nejméně 14 dnů před dnem konání zkoušky upřesněna povaha skupiny cvičících.

Uchazeč podrobně popíše specifika zadané skupiny, čeho by se měl jako cvičitel u zadané skupiny vyvarovat, případně, na co by se měl zaměřit.

Uchazeč přípravu odevzdá autorizované osobě 7 dní před dnem konání zkoušky v elektronické podobě a u zkoušky přípravu obhájí.

 Kompetence Vysvětlení a předvedení technik plavání pro potřeby instruktora aqua fitness, kritéria a), b)

Uplavání 50 m vzdálenosti správnou plaveckou technikou jednotlivými způsoby nebude časově limitováno.

Uchazeč při plavání 50 m nesmí chodit po dně ani se chytat okraje bazénu či plavecké dráhy.

Uchazeč se může na okraji bazénu obrátit modifikovanou obrátkou – tj. kyvadlová obrátka jednoruč - či jinou efektivní obrátkou.

Uchazeč si sám zvolí, jakým způsobem vstoupí do vody – podmínkou není startovní skok.

 Kompetence Vysvětlení a předvedení technik plavání pro potřeby instruktora aqua fitness, kritérium c)

Je dovolen startovní skok či odraz od stěny.

Uchazeč plave pod vodou prsa.

Je možný nejvýše jeden opravný pokus, pokud uchazeč neuplave požadovaný počet metrů.

 Kompetence Metodika nácviku základních plaveckých dovedností a plaveckých způsobů znak, kraul a prsa pro potřeby instruktora aqua fitness, kritérium a)

Autorizovaná osoba vybere 2 základní plavecké dovednosti, jejichž metodiku nácviku a provedení uchazeč předvede.

Kompetence Metodika nácviku základních plaveckých dovedností a plaveckých způsobů znak, kraul a prsa pro potřeby instruktora aqua fitness, kritéria b), c)

Uchazeč předvede základní metodiku nácviku jednoho plaveckého způsobu a plavecké obrátky či startovního skoku, který mu autorizovaná osoba určí.

Autorizovaná osoba minimálně 15 min. před zkouškou uchazeči určí věkové či zdravotní specifika fiktivní skupiny, pro kterou má předvést metodiku nácviku.

 Kompetence Vedení skupinové lekce aerobních, posilovacích a tanečních forem cvičení ve vodě, kritérium b)

Uchazeč předvede modelovou techniku základních prvků aqua aerobiku ve vodě mělké i přechodné i hluboké s vysvětlením účinku pro jednotlivé svalové skupiny.

 Kompetence Vedení skupinové lekce aerobních, posilovacích a tanečních forem cvičení ve vodě, kritérium e)

Příprava bude zaměřena na aerobní nebo posilovací nebo taneční formu aqua fitness v závislosti na věku a zdravotním stavu skupiny cvičících (tj. děti, dospělí bez zdravotního omezení, osoby se zdravotním omezením, senioři, těhotné), přičemž každému uchazeči bude nejméně 14 dnů před zkouškou upřesněno, na jakou skupinu cvičících bude lekce zaměřena.

Uchazeč přípravu odevzdá autorizované osobě 7 dní před dnem konání zkoušky v elektronické podobě.

Přípravu uchazeč u zkoušky obhájí.

 Kompetence Vedení skupinové lekce aerobních, posilovacích a tanečních forem cvičení ve vodě, kritérium f)

Formu cvičení si uchazeč vybere sám.

 Kompetence Vedení skupinové lekce aerobních, posilovacích a tanečních forem cvičení ve vodě, kritérium h)

Uchazeč prakticky předvede celou 60minutovou lekci z písemné přípravy, kritérium e).

 Kompetence Vedení skupinové lekce aerobních, posilovacích a tanečních forem cvičení ve vodě, kritéria i), j), k)

Uchazeč plní v rámci kritéria h)

 Kompetence Sestavení animačních programů ve vodě s ohledem na věk a zdravotní stav cvičících, kritérium e)

V rámci tohoto standardu zdravotním omezením rozumíme: hypertenzi, cukrovku, nadváhu/obezitu, poruchy pohybového aparátu, astma, jinak smyslově disponované jedince a jedince s kardiovaskulárním a dýchacím omezením.

 Kompetence Sestavení animačních programů ve vodě s ohledem na věk a zdravotní stav cvičících, kritérium f)

Uchazeč týdenní program sestavuje na místě.

Každý jeden den týdenního harmonogramu bude obsahovat 6 lekcí aktivit ve vodě.

Uchazeči bude zadána skupina, pro kterou bude připravovat harmonogram.

Uchazeč v harmonogramu uvede:

věkové rozpětí skupiny, a zda se jedná o cvičící bez zdravotních omezení, nebo se zdravotním omezením, případně jakým;

tematické zaměření všech lekcí – hlavní části lekcí (např. lekce zaměřená na získávání základních plaveckých dovedností – znak, lekce zaměřená na seznámení se s aqua bike atd.)

Uchazeč musí sestavit harmonogram plánu v postupné návaznosti na získané dovednosti v aqua fitness (tzn. od základních plaveckých dovedností k specifickým dovednostem v aqua fitness).

Tento harmonogram uchazeč u zkoušek obhájí.

 Kompetence Zajištění bezpečnosti a vodní záchrany, kritérium c)

Dopomocí z vody rozumíme tažení a letku.

Pomůckou může být záchranářský pás nebo kotva.

 Kompetence Zajištění bezpečnosti a vodní záchrany, kritérium d)

Autorizovaná osoba vybere 3 prvky sebezáchrany z možností: vznášení, šlapání vody, plavání pod hladinou na nádech, způsoby zanoření z hladiny, pády a skoky do vody, ležení na vodě.

 Kompetence Zajištění bezpečnosti a vodní záchrany, kritérium f)

Autorizovaná osoba určí, zda zkoušený předvede narovnání tonoucího zepředutzv. Amerika, či narovnání zezadu.

 Kompetence Zajištění bezpečnosti a vodní záchrany, kritérium g)

Uchazeč si sám zvolí způsob tažení – jednoruč nebo obouruč – a tonoucího odtáhne ke břehu min. 15 m.

 Kompetence Zajištění bezpečnosti a vodní záchrany, kritérium h)

Uchazeč si sám zvolí způsob vytažení „tonoucího“ ze dna, dotáhne jej ke břehu, vytáhne, zjistí základní životní funkce a zahájí fiktivní resuscitaci.

 Kompetence Zajištění bezpečnosti a vodní záchrany, kritéria c), d), e), f)

Tato kritéria je možné plnit jednotlivě, nebo v rámci souhrnné modelové situace.

 Na tvorbě standardu se podíleli

 • Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 •  Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
 • Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit
 • Fit Studio Jana Brno
 • Česká komora fitness 

OBSAH ZDE >>

 

 

14.2.2020

Přihlášky na semináře/pobyty:

Akreditované školení MŠMT Instruktor Aqua - Fitness
Školení dle nks MŠMT 1. termin 3.4.5 březen 2023, 2.termin 24.25.26 březen 2023. 3. termín 31.brezna, 1,2. dubna 2023, 4. termín 28,29,30 dubna 2023 termín zkoušek 30.4, 1,2 května 2023
Místo konání: Sport hotel Vitality a. s. VENDTYNE
Cena: 29 500,- osoba
Odeslat závaznou přihlášku

Novinky

Aqua Fitness Instruktor akreditované školení MŠMT dle nks

Místo konání Sport hotel Vitality a. s, Vendryne, cena za osobu 29 500,-Kc

3,4,5 března 2023, 24,25,26 brezna 2023, 31.brezna, 1,2 dubna 2023, 28,29,30 dubna 2024
Aqua Splash cvičení s vodním náčiním a nářadím (válce desky aj.)

11.-12.3. 2023 AQUA Splash cvičení s vodním náčiním a nářadím ve vodě. 2 dny

Cena 9 500,- osoba místo Sport hotel Vitality a. s, Vendryne, ubytování strava v hotelu za výhodnou cenu zajištěna
Aqua Prenatal 2 denní seminář

Ubytování a stravu zajistíme v hotelu Vitality za výhodnou cenu

4.-5.3.2023 cena 9 500,./osoba, diplom o absolvování specializace
nová autorizace 2022 - 2027 Aqua Fitness - autorizovaná osoba Mgr. Romana Andělová

autorizace Aqua Fitness 

zahájení od 1.1..2022